Hieronder staan een aantal taken waarvoor u mij kunt inzetten. Bij het uitvoeren van deze taken werk in de functionele eenheid van de bedrijfsarts.

 • Zelfstandig de spreekuren van de bedrijfsarts voorbereiden.
 • Bedrijfsarts ondersteunen bij voorbereidende of afrondende taken in een case, medisch dossier voorbereiden en/of afronden.
 • Casemanagement.
 • Vraagbaak voor leidinggevenden, medewerkers, personeelsadviseurs.
 • Vraagbaak voor externe hulpverleners waar medewerkers naar doorverwezen zijn door de bedrijfsarts. Bijv. psychologische interventies.
 • Zelfstandig preventie gesprekken voeren met medewerkers. Bij strikt medische vraag doorverwijzen naar bedrijfsarts.
 • Na medische beoordeling en advies bijvoorbeeld na opstellen van een probleemanalyse voer ik de vervolg re-integratiegesprekken.
 • Verslaglegging van deze gesprekken, terugkoppeling aan medewerker en leidinggevende.
 • Wekelijks casuïstiek overleg met de bedrijfsarts om inhoud, problematiek en voortgang te bespreken.
 • Samen met bedrijfsarts begeleidingsplan opstellen en naleven.
 • SMO initiëren en waar nodig bijwonen, leidinggevende gevraagd en ongevraagd advies geven rondom regels WvP.
 • Medisch archief herstructuren of opzetten.
 • Medische basishandelingen, life-style tests.

Resultaten

 • Zinvolle toegevoegde waarde voor de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts beoordeelt mijn aanwezigheid met een 9 (0 = geen voordeel, 10= maximaal voordeel).
 • Kostenbesparing. Mijn tarief ligt > 35% lager dan dat van de bedrijfsarts. Voor velen absoluut een mogelijkheid om kosten te reduceren.
 • Toename de-medicaliseren.
 • Bedrijfsarts en ik vullen elkaar aan, geven elkaar feedback en bepalen samen de meest effectieve begeleiding om in een goede balans een case te begeleiden.
 • De bedrijfsarts krijgt objectieve feedback van mij die ik heb verkregen vanuit de begeleidingsgesprekken. Deze feedback gebruikt hij om de organisatie te adviseren rondom Arbo & Verzuim, trends, patronen, gedragscomponenten, communicatie en beleid.
 • Betere beschikbaarheid van professionals waardoor continuïteit geboden kan worden en minder overdracht hoeft plaats te vinden naar waarnemende bedrijfsartsen. Ik ben beschikbaar en inzetbaar om als vraagbaak te dienen rondom een case. Waar nodig kan ik advies inwinnen bij een waarnemend bedrijfsarts.
 • Zet u mij in voor een bepaalde tijd? U ontvangt een evaluatie na het einde van de proefperiode met hierin een overzicht van de uitgevoerde taken, feedback van medewerkers/leidinggevende en bedrijfsarts.

 

Voorbereidende acties.

 • Overeenkomst opstellen tussen u en Wel werk inclusief het werken in de functionele eenheid van de bedrijfsarts.
 • Definitief vaststellen van het takenpakket en het aantal te werken uren.
 • Communicatie binnen uw organisatie over mijn aanwezigheid en mijn takenpakket.

Terug naar de pagina verzuim of ga naar de contactpagina.